algemene voorwaarden
& annuleringsvoorwaarden

van Ithaca training & therapie
(vanaf 1 november 2019)

Artikel 1. Definities

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
/ opdrachtnemer: Gijs Tecklenburg en Ithaca training & therapie, die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van diensten;
/ opdrachtgever: de wederpartij van opdrachtnemer, zijnde personen die een dienst of product bieden middels Ithaca training & therapie;
/ deelnemer: de persoon die zich inschrijft voor een training, opleiding, specialisatie, workshop, reis, lezing of hij/zij die gecoacht word;
/ overeenkomst: een contract tussen opdrachtgever of deelnemer, en Ithaca training & therapie betreffende een overeengekomen dienstverlening als een workshop, training, consult of andere dienst.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever en deelnemer waarop opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken;
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken;

Artikel 3. Offertes en prijzen

1. De door opdrachtnemer gemaakte offertes en prijzen zijn vrijblijvend. Opdrachtnemer behoud zich het recht offertes en prijzen te wijzigen indien zij dit noodzakelijk acht;
2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW. De meeste diensten zijn BTW-vrijgesteld. Dit wordt in de offerte aangegeven;
3. Offertes zijn gebaseerd op de bij opdrachtnemer beschikbare informatie;

Artikel 4. Betaling

1. Door inschrijving verbind de deelnemer zich aan de betalingsvoorwaarden zoals hier voorgelegd, tenzij anders overeengekomen.
2. Voor alle groeps-trainingen en/of opleidingen met open inschrijving geldt dat betaling dient te geschieden uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de desbetreffende training- en/of opleidingsdag, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
3. Voor alle andere consulten, workshops, opleidingen en trainingen geldt dat betaling binnen 14 dagen na factuurdatum dient te geschieden.
4. Voor alle reizen en retraites moet de aanbetaling direct na ontvangst van het boekingsformulier worden gedaan. Het restant van de reissom dient 6 weken voor aanvang op onze rekening binnen te zijn.
5. Bij niet verschijnen van de deelnemer op de aangegeven overeenkomst van zijn of haar keuze zonder opgaaf van redenen, vervalt ieder recht op reclamatie of restitutie van reeds betaalde of nog verschuldigde vergoedingen zoals genoemd in artikel 5;
6. Bij het in gebreke blijven van betaling binnen de gestelde termijn behoudt opdrachtnemer zich het recht om de gereserveerde plaats aan andere belangstellenden toe te wijzen. Dit ontslaat deelnemer echter niet van zijn betalingsverplichting.

Artikel 5. Gebruiksrecht opleidings- en trainings- materialen

1. De door Ithaca training & therapie geleverde materialen zoals cursusboeken, readers en audio-bestanden, zijn bedoeld voor gebruik binnen de aangeboden trainingen en cursussen. Het copyright berust bij de auteur. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van opdrachtnemer mogen lesmaterialen niet worden verveelvoudigd of op enigerlei wijze aan derden ter beschikking worden gesteld of ten behoeve van derden worden gebruikt.
2. Het is, zonder uitdrukkelijke toestemming, niet toegestaan om audio of video opnames te maken tijdens trainingen, workshops of andere diensten.

Artikel 6. Annuleringsregeling

6.1 Individuele consulten
1. Afspraken moeten uiterlijk 24 uur van tevoren afgezegd worden. Bij niet afzeggen of bij te laat afzeggen wordt het normale tarief in rekening gebracht. Via de voice mail of via email kunnen afspraken altijd –dus ook in het weekend en in de avonduren- afgezegd worden. De in rekening gebrachte afspraak bij niet of te laat afzeggen wordt niet door de zorgverzekeraar vergoed.

6.2 Trainingen en opleidingen
1. Deelnemers kunnen hun deelname aan overeenkomsten voor trainingen, cursussen en opleidingen schriftelijk of telefonisch annuleren onder de volgende voorwaarden:
/ Bij annulering tot 14 dagen voor aanvang tegen betaling van administratiekosten van 50 euro.
/ Bij annulering binnen 14 dagen voor aanvang betaal je 50% van het cursusgeld.

Zodra door nieuwe inschrijvingen de training opnieuw is volgeboekt vervallen de boven genoemde (in artikel 6.2 ) annuleringskosten en worden alleen de administratiekosten van 50 euro in rekening gebracht. Indien degene die annuleert zelf voor aanvang van de training of opleiding voor een vervanger zorgt, zijn geen extra kosten verschuldigd.

2. Bij annulering op of na de datum van aanvang van de training, of bij no-show, dien je het volledige cursusgeld te betalen.
3. Op deze annuleringsregeling worden geen uitzonderingen gemaakt vanwege ziekte of andere onvoorziene omstandigheden. We raden je aan om daar een annuleringsverzekering voor te nemen

6.3 Reizen en retraites
1. Deelnemers kunnen hun deelname aan overeenkomsten voor reizen of retraites schriftelijk annuleren onder de volgende voorwaarden:
/ Bij annulering van deelname tot 8 weken voor de dag van aanvang van de reis of retraite tegen 75 euro administratiekosten. Eventueel gestorte tegoeden worden minus de verschuldigde administratiekosten teruggestort op een door de deelnemer aangegeven rekening;
/ Bij annulering van deelname tot 21 dagen voor de dag van aanvang van de reis of retraite betaalt de deelnemer 50 % van de genoemde vergoeding. Eventueel gestorte tegoeden worden minus de genoemde annuleringskosten teruggestort op een door de deelnemer aangegeven rekening;
/ Bij annulering van deelname tot 14 dagen voor de dag van aanvang van de reis of retraite betaalt de deelnemer 75 % van de genoemde vergoeding. Eventueel gestorte tegoeden worden minus de genoemde annuleringskosten teruggestort op een door de deelnemer aangegeven rekening;
/ Bij annulering van deelname binnen 14 dagen van de dag van aanvang van de reis of retraite betaalt de deelnemer 80 % van de genoemde vergoeding. Eventueel gestorte tegoeden worden minus de genoemde annuleringskosten teruggestort op een door de deelnemer aangegeven rekening;
/ Bij annulering binnen 2 dagen van de dag van aanvang van de reis of retraite betaald de deelnemer 100 % van de genoemde vergoeding.

2. Op deze annuleringsregeling worden geen uitzonderingen gemaakt vanwege ziekte of andere onvoorziene omstandigheden. We raden je aan om daar een annuleringsverzekering voor te nemen.

Artikel 7. Aansprakelijkheid
1. Opdrachtnemer is aansprakelijk tegenover de deelnemer voor de goede uitvoering van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.
2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, diefstal, letsel of ongeval berokkend aan de deelnemer, ongeacht door welke oorzaak of nalatigheid dit zou ontstaan, en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijk letsel of psychische klachten van de deelnemer. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de deelnemer op locatie, noch voor enigerlei vorm van letsel voor, tijdens of na de training, cursus of andere activiteit, inclusief vervoer naar en van de activiteit. De deelnemer neemt deel op eigen risico en zal ten aanzien van opdrachtnemer geen aanspraak doen gelden op eventuele rechten voortvloeiende uit artikel
6:179 Burgerlijk Wetboek. In geval van minderjarigheid van de deelnemer vrijwaren de ouders of de wettelijke vertegenwoordigers opdrachtnemer voor dergelijke aanspraken door of namens de deelnemer.
3. Deelnemer is op de hoogte van én accepteert de risico’s inherent is aan de activiteiten binnen deze training, workshop, weekend of week. Door deel te nemen verklaart deelnemer zich uitdrukkelijk akkoord met het bovenstaande. Door aan de activiteit deel te nemen verklaart deelnemer zich uitdrukkelijk akkoord met het bovenstaande.
4. We raden deelnemers dringend aan om zelf zo nodig een goede reisverzekering en annuleringsverzekering af te sluiten

Artikel 8. Geheimhouding
1. Alle partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen als mede als die informatie verkregen is tijdens de training, workshop, lezingen voor, tijdens of na de overeenkomst. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door elke partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie of als door de deelnemers redelijkerwijs kan worden aangenomen dat het vertrouwelijke informatie betreft;

Artikel 9. Copyright en intellectueel eigendom materialen
9.1 Cursusmateriaal, waaronder readers, audiobestanden, online trainingen en cursussen, live cursussen en trainingen, artikelen, E-books, video’s, zoals die voor en/of door opdrachtnemer zijn gemaakt, zijn mijn intellectueel eigendom. Ze zijn alleen bedoeld voor persoonlijk gebruik door de cursist.

9.2 Het auteursrecht van alle ter beschikking gestelde onderwijsmaterialen berust bij Gijs Tecklenburg. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van opdrachtnemer mogen lesmaterialen niet worden verveelvoudigd of op enigerlei wijze aan derden ter beschikking worden gesteld of ten behoeve van derden worden gebruikt.

9.3 Indien de cursist zich niet houdt aan het voorgaande in dit artikel 5, maakt Gijs Tecklenburg zonder nadere ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst aanspraak op een direct opeisbare boete van euro 5000,- (vijfduizend euro) per overtreding en 5000,- euro (vijfduziend euro) per dag dat die overtreding voortduurt, met een maximum van 100.000,- euro (honderdduizend euro), zonder dat Gijs Tecklenburg gehouden zal zijn schade te bewijzen en onverminderd het recht om schadevergoeding te vorderen indien en voor zover de scahde het bedrag van de boetes overtreft.

Artikel 10. Uitvoering van de overeenkomst
1. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht, vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren;
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden of een andere ruimte beschikbaar stellen voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist. Dit zal altijd in overleg met de opdrachtgever of deelnemer geschieden;
3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat opdrachtnemer is uit gegaan van door de deelnemer verstrekte onjuiste en/ of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn;

Artikel 11. Wijziging van de overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed, Opdrachtnemer zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal opdrachtnemer de opdrachtgever hierover tevoren inlichten;
4. Indien de wijziging zoals genoemd in artikel 2 financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft voor de deelnemer, zal opdrachtnemer de deelnemer daarvan zo spoedig als mogelijk op de hoogte stellen;
5. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal opdrachtnemer daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft;

 Artikel 12. Opzegging
1. Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Indien de duur van de opdracht een jaar of langer is, dienen partijen een opzegtermijn van tenminste 3 maanden in acht te nemen of zolang dat annulering van de afgesproken overeenkomst redelijkerwijs en zonder financiële of zakelijke consequenties is; Bij opdrachten minder dan een jaar geldt een opzegtermijn van 1 maand of zolang dat annulering van de afgesproken overeenkomst redelijkerwijs en zonder financiële of zakelijke consequenties is;
2. Indien door opzegging van opdrachtgever kosten voortvloeien doordat opdrachtnemer zijn verplichtingen jegens deelnemers niet of niet afdoende kan nakomen, worden die kosten verhaald voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 13. Incassokosten
1. Is de deelnemer in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van deelnemer;

Artikel 14. Aansprakelijkheid
1. Indien opdrachtnemer aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:
/ De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
/ De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van opdrachtnemer of haar ondergeschikten.
/ Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.
/ Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade of gevolgschade als genoemd onder lid 11 artikel 5.

Artikel 15. Overmacht
1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor opdrachtnemer niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van opdrachtnemer worden daaronder begrepen. Tevens worden ook e-mails en internet verkeer daaronder begrepen.
2. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat opdrachtnemer haar verbintenis had moeten nakomen.
3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van opdrachtnemer opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door opdrachtnemer niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
4. Indien opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de deelnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 16. Geschillenbeslechting
1. Partijen komen overeen geschillen naar beste eer en geweten te behandelen en zorg te dragen dat een voor alle partijen aanvaardbaar vergelijk nagestreefd wordt binnen redelijk te noemen grenzen en termijn.
2. Indien geen vergelijk wordt bereikt overeenkomstig artikel 1, is de rechter in de woonplaats van opdrachtnemer bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft opdrachtnemer het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter;

Artikel 17. Toepasselijk recht
1. Op elke overeenkomst tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing;

Artikel 18. Wijziging van de voorwaarden
1. Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige opdracht;
2. Nieuwe voorwaarden en wijzigingen op bestaande voorwaarden zullen via de website van opdrachtnemer kenbaar gemaakt worden.